KAST AJANSLARI DERNEĞİ İÇ TÜZÜĞÜ

Madde-1 Derneğin Adı:
Derneğin adı “Kast Ajansları Derneği”dir. Derneğin kısaca adı “KASTDER”dir.

Madde-2 Tanımlar:
2.1. Reklam, dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu, manken/model, seslendirme sanatçısı, Gösteri ve sahne sanatçıları işbu tüzükte bundan böyle kısaca SANATÇI olarak belirtilecektir.
2.2. Kast Ajansları, oyuncu ajansları, manken/model ajansları, seslendirme ajansları, Gösteri ve sahne sanatçıları ajansları işbu tüzükte bundan böyle kısaca AJANS olarak belirtilecektir.
2.3. Reklam şirketleri yada reklam veren müşteriler ile direk irtibatta olan, yapımı üstlenen prodüksiyon firmaları, işbu tüzükte bundan böyle kısaca YAPIMCI olarak belirtilecektir.
2.4. Müşteriler ile prodüksiyon şirketleri arasındaki, yapımın oluşturulması için gerekli çalışmaları yürüten Reklam Ajansları, işbu tüzükte bundan böyle kısaca REKLAMCI olarak belirtilecektir.
2.5. Ajans ile yapımcı yada reklamcı arasında faaliyet gösteren, aldığı işler doğrultusunda yapımcı yada reklamcının yürüttüğü projeye sanatçı sağlamak üzere çalışmalarını yürüten firma yada kişiler, işbu tüzükte bundan böyle kısaca CASTDIRECTOR olarak belirtilecektir.

Madde-3 Derneğin Merkezi:
3.1. Derneğin merkezi İstanbul’dadır.
3.2. Dernek merkezi her yıl Ocak ayında yapılacak olan genel kurulda yeni seçilen yönetim kurulu başkanının resmi adresi olarak değiştirilecektir. Gerekli bildirimler başkan tarafından yürütülecektir.

Madde-4 Derneğin Amaçları, Hedefleri ve Yürüteceği Faaliyetler:
Kastder’in en önemli amacı, ulusal ve uluslar arası arenada yetkili, etkin, saygın, toplum ve devlet nezdinde görüşlerine değer verilen bir dernek olmaktır.
4.1. Reklam, dizi, sinema oyuncuları, manken, model ve seslendirme sanatçıları, Reklam verenler, reklam ajansları, prodüksiyon şirketleri, film şirketleri, fotoğraf prodüksiyonu yapan şirketler, halkla ilişkiler şirketleri, moda tasarımcıları, tekstil şirketleri, tanıtım-organizasyon hizmetleri veren, her türlü reklam mecralarını kullanan, üretimini ve tüketimini yapan ayrıca kendilerini temsil eden mesleki kuruluşlar mevcut olan ve etkili faaliyet gösteren şirketlerle tüm dernek üyeleri arasında her zaman yüksek standart ve ilkeleri örneklendirecek çalışmalar yapmak ve kuruluşlarla işbirliğine gitmektir.
4.2. Verilen hizmetlerde yüksek kaliteyi yakalamak amacıyla iş anlaşması, oyuncularla yapılan sözleşmeler v.b. hususlarda standartı sağlamak.
4.3. Her ajansın mesleki ehliyetini artırmak ve yeterliliğini daha da geliştirmek için, ajanslar arasında bilgi, deneyim ve düşünce paylaşımına olanak hazırlamak.
4.4. Reklam, dizi ve sinema oyunculuğu, modellik, mankenlik, seslendirme sanatçılığı v.b. standartları ve uygulamaları geliştirmek; başka kuruluşlarla işbirliği yoluyla sektörlerin bir bütün olarak gelişmelerden yararlanmasını sağlamak.
4.5.Yeni eğilimlerin, olanakların, tekniklerin ve yöntemlerin araştırma gerektirdiği durumlarda, inceleme ve çözümleme çalışmalarını başlatmak, sürdürmek, yönetmek ve tamamlamak.
4.6. Yurt dışında aynı amaç ve hedeflere sahip gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak ve uluslararası standartları örnek almak.
4.7. Uluslararası Reklam Uygulama Esasları’na ve Telif Hakları Yasası’na uyulmasını teşvik etmek.
4.8. Kast, Reklam,Tanıtım ve Organizasyon ile ilgili konulara ilişkin olarak yurt içinde forum, seminer, konferans gibi çeşitli çalışma toplantıları yoluyla üyeler ve toplumun ilgili kişileri arasında iletişimi, bilgi alışverişini ve elde edilen deneyimlerin, amaçlar doğrultusunda ortak kullanımını sağlamak; uluslararası alanda düzenlenen bu tür toplantılara katılmak; Kast, Reklam, Tanıtım ve Organizasyon faaliyetlerinin kurum olarak geliştirilmesi ve önemsenmesi amacıyla kurulacak federasyon, konfederasyon ve platformlara katılmak.
4.9. Toplumun reklam, dizi, sinema oyunculuğu, modellik, mankenlik ve seslendirme mesleklerine ilgi duymalarını teşvik etmek.
4.10. Reklam, dizi, sinema oyunculuğu, modellik, mankenlik ve seslendirme konusunda
toplumun eğitim, öğretim ve bilgilendirilmesine yardımcı olmak.
4.11. Üyelerine yararlı haber ve bilgiler sağlamak, bültenler hazırlamak.
4.12. Üyelerine ve gerçek ve tüzel kişilere müşterek etkinlikler ve platformlar düzenlemek, yemekler, eğitim faaliyetleri, konferanslar hazırlamak.
4.13. İlgili kuruluş ve sektörler ile ticari ilişkinin ilkelerini, standartlarını, fikri haklarını tüketiciye karşı sorumluluk duygusuyla davranarak, ortaklaşa belirlemek ve ilgili konularda tavsiye ve önerilerde bulunmak.
4.14. Toplumsal ve kurumsal konularla ilgili iletişim ihtiyaçlarını incelemek, gerektiğinde bu konuların yürütülmesi için ilgili mecralarla işbirliği yapmak.
4.15. Sanatçıların çalışma standartlarının yükseltilmesi ve her türlü haklarının korunması için gerekli koşulları sağlamak ve bu konularda demek üyelerine ve madde 4.1 deki kuruluşlara tavsiye ve önerilerde bulunmak.
4.16. Sanatçılar ve onları temsil eden Ajans’lara itibar kazandırmak ve bu itibarı korumak için ortak bir tutum saptamak ve sektöre karşı haksız eylemler, kısıtlama eğilimleri veya yasal düzenlemeler ortaya çıktığında mesleki sözcülük etmek, telif haklarını korumak; yanı sıra üyelerinin ortak çıkarlarını yargı yoluyla korumak için onları temsilen dava açmak.
4.17. Sanatçılar ve hizmet verilen kuruluşlar ve temsilcilerinin tarafsız ortamlarda buluşarak ortak sorunlarını görüşebilecekleri forumlar kurmak ya da oluşan forumlara katılmak. Üye Ajansların birbirleri ile veya sektörle ilgili üçüncü şahıslarla aralarında doğabilecek sorunların yargı yoluna gitmeden çözümü için, üyenin yanında yer alarak arabuluculuk yapmak.
4.18. Ajans hizmetleri konusunda görüş ve bilgilerini artırmak için resmi görevli ve kurumlar nezdinde, 5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, etkili işbirliği ve ilişki önerileri geliştirmek ve sunmak, ortak projeler yürütmek
4.19. Sanatçı ve Ajans hizmetleri ile ilgili vergilendirmeler, RTÜK reklam esasları, telif hakları, dizi, sinema, tanıtım, reklam vb. hizmetlerin denetlenmesi ve bunun gibi uzmanlık isteyen konularda ilgili yetkililer ve kurumlarla her anlamda işbirliği ve ilişki önerileri sunmak.
4.20. Sektörle ilgili medya yayın ve faaliyetlerini düzenli olarak mesleki açıdan izler, inceler; yorum ve raporlar hazırlayabilir, kamuoyuna ve kamu kurumlarına tevdi edebilir.
4.21. AJANS faaliyetlerini geliştirmek için dergi, kitap, film, CD ve benzeri eserleri yayınlar, dağıtır ve arşiv oluşturur, sergiler düzenler, yarışmalar açar, internet yayımcılığı yapabilir.
4.22. Taşınmaz mal alabilir, üzerine yükümlülük koyabilir, gereksiniminden fazlasını satabilir, yurtiçinden ve yurtdışından şartlı ve şartsız bağış ve vasiyet kabul edebilir.
4.23. Organların, yetkililerin görevlerinin, yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesi, eş yürütümü, üyeler arasındaki dayanışmanın güçlendirilip disiplinin sağlanması, çalışma planı ve bütçe ile uygulamaya konan programın en iyi biçimde gerçekleştirilmesi, gelirin toplanıp giderlerin yapılmasında uygulanacak kurallar, sosyal yardımlar ve AJANS sektörünü ilgilendiren tüm konularda Genel Kurul kararından geçmek şartıyla yönetmelik ve yönergeler hazırlayabilir.
4.24. Başta AJANS hizmeti alanında meslek eğitimi ve araştırma olmak üzere, ticari iletişimle ilgili her konuda faaliyette bulunmayı amaçlayan kurulmuş ve kurulacak vakıflara katılabilir.
4.25. Derneğin amacı ile ilgili bulunan demek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu kararıyla platformlar oluşturabilir.
4.26. Platformun giderlerine katılabilir, diğer üyeleriyle karşılıklı maddi yardımlaşmada bulunabilir. Platform faaliyetleriyle ilgili olarak üçüncü kişilerden gelir ya da bağış sağlayabilir.
4.27. Dernek, Dernekler Kanunu’nun 5., 10. ve 21. maddelerine uygun olarak çalışma alanı ile
ilgili yurtdışındaki dernek, birlik, federasyon, konfederasyon vb. kuruluşlara katılabilir,
kurucularından olabilir. Onlarla ortak faaliyette bulunabilir. Yurtiçinde ve yurtdışında
temsilcilik, şube açabilir, üyesi ya da ilişkisi olduğu bu kuruluşlarla karşılıklı maddi
yardımlaşmada bulunabilir.
4.28. Demek, üyeleri için lokal ve sosyal tesisler açabilir, bunları tefriş edebilir.
4.29. Dernek, üyeleri için yardımlaşma sandığı kurabilir.
4.30. Önceden kurulmuş benzer yardımlaşma sandıklarına ve faaliyetlerine katılabilir.

Madde-5 Dernek Üyeliği:
5.1. KASTDER Derneği’ne gerçek kişiler ve tüzel kişiler üye olabilir.
5.2. Üyelik; Asıl Üyelik, Ön Üyelik ve Onur Üyeliği olmak üzere üç türdür.
5.3. Üye adayı tüzel kişide bulunması gereken nitelikler:
5.3.1. AJANS , hizmetlerini gerçekleştirmek üzere Türkiye’de kurulu ve en az iki yıldır Reklam
oyunculuğu, modellik , mankenlik , seslendirme gibi alanlarda hizmet faaliyetlerinde
bulunuyor olması veya kurucularının bu faaliyet alanlarında en az üç yıllık mesleki deneyime
sahip olması.
5.3.2. Herhangi bir reklam veren, reklam ajansı ve yapım firması ile ortaklık ilişkisi olmaması.
5.3.3. Meslektaşlarının gözünde ve ulusal ölçekte AJANS faaliyetlerini yürütebilmede yeterli
olduğunun Yönetim Kurulu’nca oy çoğunluğuyla kabul edilmesi.
5.3.4. Üyeliğe başvurulması hususunda tüzel kişi yönetim kurulunca karar alınması.
5.3.5. Tüzel kişinin üyelikten doğan hakları tayin edeceği temsilcisi tarafından kullanılır. Bu temsilci Yönetim Kurulu Başkanı veya asıl mesleği AJANS faaliyeti olan ve en az iki yıllık meslek kıdemi bulunan çalışanlardan olur. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi temsilcisi yeniden belirlenir.
5.4. Üye olacak gerçek kişide bulunması gereken nitelikler:
5.4.1. Yukarıdaki niteliklere sahip kuruluş veya kuruluşlarda toplam olarak en az bir yıl çalışmış
olması.
5.4.2. Çalıştığı AJANS’ta hissedar olması ve aynı ajanstan başka gerçek kişi üye olmaması,
5.4.3. Asıl mesleğinin AJANS hizmetleri olması.
5.4.4. Medeni hakları kullanma yetkisine sahip olması,
5.4.5. Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olması,
5.4.6. Üyelik için gerekli belgelerin tamamının hazırlamış olması.
5.5. Yukarıdaki niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişi, Dernek amaç ve hedeflerini benimsediğini, ayrıca üyelik ödentisini yükümlendiğini yazılı olarak bildirir. Üç Dernek üyesinin teklifi üzerine, Yönetim Kurulu’nun oy çoğunluğuyla alacağı kararla üyeliğe kabulü gerçekleşir.
5.6. Üyelik için yapılan başvuruları Yönetim Kurulu en geç otuz gün içinde karara bağlar.
5.7. Üyelik için gerekli koşullara sahip olunsa da Demek, başvuran tüzel veya gerçek kişiyi üye olarak kabul etmeye zorlanamaz.
5.8. Üyeliği sona erenler yeniden üye olmak için başvurabilirler. Bu başvuru, üye ve/veya AJANS için aranan koşulların var olup olmadığı açısından üyeliğe giriş yöntemi ile değerlendirilerek Yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
5.9. Halen Derneğin üyesi olan gerçek kişilerin yeni bir AJANS kurmaları halinde, yalnızca, bir yıllık faaliyet koşulu aranmaz.

Madde-6 Ön Üyelik:
6.1. Asıl üyelik koşullarında sözü edilen niteliklere sahip, fakat 5.3.1 ve 5.4.1 maddelerinde belirtilen süreleri doldurmayan gerçek ve tüzel kişiler ön üyeliğe kabul edilebilir ve Yönetim Kurulu’nun oy çoğunluğuyla aldığı karar ile ön üye olması gerçekleşir.
6.2. Ön üyelikte 5.3.1 ve 5.4.1 maddelerinde belirtilen süreleri dolduran üyeler, üç dernek üyesinin teklifi üzerine Yönetim Kurulu’nun oy çoğunluğuyla alacağı kararla asıl üyeliğe geçirilir.
6.3. Ön üyeler, asıl üyelerin Derneğe giriş ve yıllık ödentilerin toplamının yarısı tutarında ön üyelik aidatı öderler, organlara seçme, seçilme hakları dışında asıl üyelerin sahip olduğu tüm haklardan yararlanırlar. KASTDER Derneği’nin ön üye listesinde yer alırlar. Genel Kurul toplantısını misafir olarak dinlerler.
6.4. Asıl üyeler Dernek içinde ve ilişkin faaliyetlerde eşit haklara sahiptirler. Asıl üyeler, Kurucu Üyeler ile Demek kurulduktan sonra üyeliğe başvurup, başvurusu kabul edilenlerden oluşur.

Madde-7 Onur Üyeliği:
7.1. AJANS mesleğini uygulamayı bırakan üyeler ile Derneğe amaçlarına ulaşmada katkıda bulunan üye olmayan kişiler Genel Kurulu kararı ile Derneğe onur üyesi olarak kabul edilebilir. Onur üyeleri giriş aidatı ve aylık aidat ödemezler.
7.2. AJANS mesleğini bırakmış eski Demek Başkanları’na, Demeğin gelişmesindeki katkı ve başarılarından dolayı, Genel Kurul kararı ile “Onursal Başkan” unvanı verilebilir

Madde-8 Üyelikten Çıkma, Çıkarılma ve Üyeliğin Sona Ermesi:
8.1. Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz; her üye yazılı dilekçe ile istifa hakkına da sahiptir. Demek üyeleri eşit olarak mevzuatla tanınan tüm haklara sahiptir.
8.2. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır.
8.3. Aşağıdaki şartlara uymayanlar bir daha kayıt olmamak üzere Yönetim Kurulu kararıyla hareketinin ağırlığı ile uyarma cezası ile cezalandırılır veya Dernek üyeliğinden çıkarılırlar. Çıkarma kararına bu sebeplerin haklı sayılamayacağı iddiasıyla itiraz edilemez.
8.3.1. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayanlar;
8.3.2. Derneği maddi manevi kayba uğratanlar, dernekten yetki almaksızın derneği yükümlülük altına sokanlar;
8.3.3. Demek aleyhine her türlü menfi yayın yapanlar,
8.3.4. Meslektaşları hakkında kişilik haklarını ihlal edici mahiyette yazılı ve sözlü beyanda bulunanlar ve iç tüzükteki ilgili maddelerde dernekten çıkarılması uygun görülenler,
8.3.5. Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giyenler, temyiz kudretini kaybedenler
8.3.6. Tüzük’te belirtilen reklâm ahlak yasaları ve uygulama ilkeleri uyarınca denetim organlarınca verilen kararlara uymayanlar,
8.3.7. Her yıl belirlenen üyelik ödentisini ödemesi gereken tarihlerde ödemeyen üyeler Yönetim Kurulu kararı ile Dernek üyeliğinden çıkarılırlar. Tekrar üye olmak için başvururlarsa; borçlarını, ödemeleri gerektiği tarihten itibaren reeskont faizi oranında uygulanacak gecikme zammı ile birlikte ödemedikçe, üyeliğe kabul edilmezler. Elde olmayan nedenlerle (sağlık, kaza gibi) mesleği uygulayamaz duruma gelen üyelerin üyelikleri ve aidatları Yönetim Kurulu kararıyla kaldırılır. Bu durumdaki üye için (7). madde uygulanmaz.
8.3.8. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar üye kayıt defterinden silinir ve dernek malları üzerinde
hiçbir hak iddia edemezler

Madde-9 Ajans Değişikliği:
9.1. Üyenin veya çalıştığı AJANS’ın aranan nitelikleri veya AJANS mesleğini uygulamayı bırakması hallerinde, üyelik kendiliğinden düşer. Bu durumun gerçekleştiği Yönetim Kurulu’nca saptanır ve ilgiliye duyurulur.
9.2. Bir üyenin Demek üyelik koşullarına sahip olmayan bir AJANS’a geçmesi durumunda o üyenin üyeliği bir yıl daha devam eder. Bu süre içinde çalışmaya başladığı AJANS’ın kurumsal niteliklerini demek amaçlarına ve üyelik koşullarına yükseltmesi için gereken mesleki destek sağlanır. Bu sürenin sonunda söz konusu yükselme gerçekleşmediyse üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararıyla sona erer.