KAST AJANSLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı, üyeler ve tanımlar:
Madde-1 : Derneğin adı “Kast Ajansları Derneği”dir. Derneğin kısa adı “KASTDER”dir.
Tanımlar;
Reklam, dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu, manken/model, seslendirme sanatçısı, Gösteri ve sahne sanatçıları, işbu tüzükte bundan böyle kısaca SANATÇI olarak belirtilecektir.
Kast Ajansları, oyuncu ajansları, manken/model ajansları, seslendirme ajansları, Gösteri ve sahne sanatçıları ajansları işbu tüzükte bundan böyle kısaca AJANS olarak belirtilecektir.

Derneğin Merkezi:
Madde-2: Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Her yıl seçilen yeni yönetim kurulu başkanının ticari faaliyet gösterdiği ajansının adresi dernek genel merkezi olarak değiştirilecek ve dernek faaliyetleri bu adresten yürütülecektir.
Derneğin Amaç ve Hedefleri; Bu Amaç ve Hedeflere Ulaşmak İçin Yapılacak

Faaliyetler:
Madde-3: Reklam, dizi, sinema oyuncuları, manken, model ve seslendirme sanatçıları, Reklam verenler, reklam ajansları, prodüksiyon şirketleri, film şirketleri, fotoğraf prodüksiyonu yapan şirketler, halkla ilişkiler şirketleri, moda tasarımcıları, tekstil şirketleri, tanıtım-organizasyon hizmetleri veren, her türlü reklam mecralarını kullanan, üretimini ve tüketimini yapan ayrıca kendilerini temsil eden mesleki kuruluşlar mevcut olan ve etkili faaliyet gösteren şirketlerle tüm dernek üyeleri arasında her zaman yüksek standart ve ilkeleri örneklendirecek çalışmalar yapmak ve kuruluşlarla işbirliğine gitmektir. Derneğin rolü ve sunduğu hizmetler, aşağıdaki başlıklarda açıklanmaktadır:
Amaç ve hedefler:
Kastder’in en önemli amacı, ulusal ve uluslar arası arenada yetkili, etkin, saygın, toplum ve devlet nezdinde görüşlerine değer verilen bir dernek olmaktır.
1. Her üyenin mesleki ehliyetini artırmak ve yeterliliğini daha da geliştirmek için, üyeler arasında bilgi, deneyim ve düşünce paylaşımına olanak hazırlamak.
2. Reklam, dizi ve sinema oyunculuğu, modellik, mankenlik, seslendirme sanatçılığı v.b. standartları ve uygulamaları geliştirmek; başka kuruluşlarla işbirliği yoluyla (madde-3’de belirtilen) sektörlerin bir bütün olarak gelişmelerden yararlanmasını sağlamak.
3. Yeni eğilimlerin, olanakların, tekniklerin ve yöntemlerin araştırma gerektirdiği durumlarda, inceleme ve çözümleme çalışmalarını başlatmak, sürdürmek, yönetmek ve tamamlamak.
4. Yurt dışında aynı amaç ve hedeflere sahip gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak ve uluslararası standartları örnek almak.
Mesleki Uygulamalar:
5. Uluslararası Reklam Uygulama Esasları’na ve Telif Hakları Yasası’na uyulmasını teşvik etmek.
6. Kast, Reklam,Tanıtım ve Organizasyon ile ilgili konulara ilişkin olarak yurt içinde forum, seminer, konferans gibi çeşitli çalışma toplantıları yoluyla üyeler ve toplumun ilgili kişileri arasında iletişimi, bilgi alışverişini ve elde edilen deneyimlerin, amaçlar doğrultusunda ortak kullanımını sağlamak; uluslararası alanda düzenlenen bu tür toplantılara katılmak; Kast, Reklam, Tanıtım ve Organizasyon faaliyetlerinin kurum olarak geliştirilmesi ve önemsenmesi amacıyla kurulacak federasyon, konfederasyon ve platformlara katılmak.
7. Toplumun reklam, dizi, sinema oyunculuğu, modellik, mankenlik ve seslendirme mesleklerine ilgi duymalarını teşvik etmek.
8. Reklam, dizi, sinema oyunculuğu, modellik, mankenlik ve seslendirme konusunda
toplumun eğitim, öğretim ve bilgilendirilmesine yardımcı olmak.
9. Üyelerine yararlı haber ve bilgiler sağlamak, bültenler hazırlamak.
10. Üyelerine ve Madde 3’te yer alan gerçek ve tüzel kişilere müşterek etkinlikler ve
platformlar düzenlemek, yemekler, eğitim faaliyetleri, konferanslar hazırlamak.
Mesleki Sorumluluklar:
11. Madde-3’de belirtilen kuruluş ve sektörler ile ticari ilişkinin ilkelerini, standartlarını, fikri haklarını tüketiciye karşı sorumluluk duygusuyla davranarak, ortaklaşa belirlemek ve ilgili konularda tavsiye ve önerilerde bulunmak.
12. Toplumsal ve kurumsal konularla ilgili iletişim ihtiyaçlarını incelemek, gerektiğinde bu konuların yürütülmesi için ilgili mecralarla işbirliği yapmak.
13. Sanatçıların çalışma standartlarının yükseltilmesi ve her türlü haklarının korunması için gerekli koşulları sağlamak ve bu konularda dernek üyelerine ve madde-3’deki kuruluşlara tavsiye ve önerilerde bulunmak.
Hakem ve uzlaştırıcı olarak:
14. Sanatçılar ve onları temsil eden Ajans’lara itibar kazandırmak ve bu itibarı korumak için ortak bir tutum saptamak ve sektöre karşı haksız eylemler, kısıtlama eğilimleri veya yasal düzenlemeler ortaya çıktığında mesleki sözcülük etmek; yanı sıra üyelerinin ortak çıkarlarını yargı yoluyla korumak için onları temsilen dava açmak.
15. Sanatçılar ve hizmet verilen kuruluşlar ve temsilcilerinin tarafsız ortamlarda buluşarak ortak sorunlarını görüşebilecekleri forumlar kurmak ya da oluşan forumlara katılmak. Üye Ajansların birbirleri ile veya sektörle ilgili üçüncü şahıslarla aralarında doğabilecek sorunların yargı yoluna gitmeden çözümü için, üyenin yanında yer alarak arabuluculuk yapmak.
Kamu Kuruluşlarıyla İlişkilerde:
16. Ajans hizmetleri konusunda görüş ve bilgilerini artırmak için resmi görevli ve kurumlar nezdinde, 5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, etkili işbirliği ve ilişki önerileri geliştirmek ve sunmak, ortak projeler yürütmek
17. Sanatçı ve Ajans hizmetleri ile ilgili vergilendirmeler, RTÜK reklam esasları, telif hakları, dizi, sinema, tanıtım, reklam vb. hizmetlerin denetlenmesi ve bunun gibi uzmanlık isteyen konularda ilgili yetkililer ve kurumlarla her anlamda işbirliği ve ilişki önerileri sunmak.
Dernek yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek, hedeflere ulaşmak için, ayrıca:
18. Sektörle ilgili medya yayın ve faaliyetlerini düzenli olarak mesleki açıdan izler, inceler; yorum ve raporlar hazırlayabilir, kamuoyuna ve kamu kurumlarına tevdi edebilir.
19. AJANS faaliyetlerini geliştirmek için dergi, kitap, film, CD ve benzeri eserleri yayınlar, dağıtır ve arşiv oluşturur, sergiler düzenler, yarışmalar açar, internet yayımcılığı yapabilir.
20. Taşınmaz mal alabilir, üzerine yükümlülük koyabilir, gereksiniminden fazlasını satabilir, yurtiçinden ve yurtdışından şartlı ve şartsız bağış ve vasiyet kabul edebilir.
21. Organların, yetkililerin görevlerinin, yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesi, eş yürütümü, üyeler arasındaki dayanışmanın güçlendirilip disiplinin sağlanması, çalışma planı ve bütçe ile uygulamaya konan programın en iyi biçimde gerçekleştirilmesi, gelirin toplanıp giderlerin yapılmasında uygulanacak kurallar, sosyal yardımlar ve AJANS sektörünü ilgilendiren tüm konularda Genel Kurul kararından geçmek şartıyla yönetmelik ve yönergeler hazırlayabilir.
22. Başta AJANS hizmeti alanında meslek eğitimi ve araştırma olmak üzere, ticari iletişimle ilgili her konuda faaliyette bulunmayı amaçlayan kurulmuş ve kurulacak vakıflara katılabilir.
23. Derneğin amacı ile ilgili bulunan dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu kararıyla platformlar oluşturabilir.
24. Platformun giderlerine katılabilir, diğer üyeleriyle karşılıklı maddi yardımlaşmada bulunabilir. Platform faaliyetleriyle ilgili olarak üçüncü kişilerden gelir ya da bağış sağlayabilir.
25. Dernek, Dernekler Kanunu’nun 5., 10. ve 21. maddelerine uygun olarak çalışma alanı ile
ilgili yurtdışındaki dernek, birlik, federasyon, konfederasyon vb. kuruluşlara katılabilir,
kurucularından olabilir. Onlarla ortak faaliyette bulunabilir. Yurtiçinde ve yurtdışında
temsilcilik, şube açabilir, üyesi ya da ilişkisi olduğu bu kuruluşlarla karşılıklı maddi
yardımlaşmada bulunabilir.
26. Dernek, üyeleri için lokal ve sosyal tesisler açabilir, bunları tefriş edebilir.
27. Dernek, üyeleri için yardımlaşma sandığı kurabilir.
28. Önceden kurulmuş benzer yardımlaşma sandıklarına ve faaliyetlerine katılabilir.

Dernek Üyeliği:
Madde-4:KASTDER Derneği’ne gerçek kişiler ve tüzel kişiler üye olabilir.
Üyelik; Asıl Üyelik ve On Üyelik ve Onur Üyeliği olmak üzere üç türdür.
1. a) Üye adayı tüzel kişide bulunması gereken nitelikler:
1) AJANS , hizmetlerini gerçekleştirmek üzere Türkiye’de kurulu ve en az iki yıldır Reklam
oyunculuğu, modellik , mankenlik , seslendirme gibi alanlarda hizmet faaliyetlerinde
bulunuyor olması veya kurucularının bu faaliyet alanlarında en az üç yıllık mesleki deneyime
sahip olması.
2) Herhangi bir reklam veren, reklam ajansı ve yapım firması ile ortaklık ilişkisi olmaması.
3) Meslektaşlarının gözünde ve ulusal ölçekte AJANS faaliyetlerini yürütebilmede yeterli
olduğunun Yönetim Kurulu’nca oy çoğunluğuyla kabul edilmesi.
4) Üyeliğe başvurulması hususunda tüzel kişi yönetim kurulunca karar alınması.
1. b) Üye olacak gerçek kişide bulunması gereken nitelikler:
1) Yukarıdaki niteliklere sahip kuruluş veya kuruluşlarda toplam olarak en az bir yıl çalışmış
olması.
2) Çalıştığı AJANS’ta hissedar olması ve aynı ajanstan başka gerçek kişi üye olmaması,
3) Asıl mesleğinin AJANS hizmetleri olması.
4) Medeni hakları kullanma yetkisine sahip olması,
5) Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olması,
6) Üyelik için gerekli belgelerin tamamının hazırlanmış olması,
Tüzel kişinin üyelikten doğan hakları tayin edeceği temsilcisi tarafından kullanılır. Bu temsilci Yönetim Kurulu Başkanı veya asıl mesleği AJANS faaliyeti olan ve en az iki yıllık meslek kıdemi bulunan çalışanlardan olur. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi temsilcisi yeniden belirlenir. Yukarıdaki niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişi, Dernek amaç ve hedeflerini benimsediğini, ayrıca üyelik ödentisini yükümlendiğini yazılı olarak bildirir. Üç Dernek üyesinin teklifi üzerine, Yönetim Kurulu’nun oy çoğunluğuyla alacağı kararla üyeliğe kabulü gerçekleşir. Üyelik için yapılan başvuruları Yönetim Kurulu en geç otuz gün içinde karara bağlar.
Üyelik için gerekli koşullara sahip olunsa da Dernek, başvuran tüzel veya gerçek kişiyi üye olarak kabul etmeye zorlanamaz. Beşinci maddede sayılan haller nedeniyle üyeliği sona erenler yeniden üye olmak için başvurabilirler. Bu başvuru, üye ve/veya AJANS için aranan koşulların var olup olmadığı açısından üyeliğe giriş yöntemi ile değerlendirilerek karara bağlanır.
Halen Derneğin üyesi olan gerçek kişilerin yeni bir AJANS kurmaları halinde, yalnızca, bir yıllık faaliyet koşulu aranmaz.
Ön Üyelik
Asıl üyelik koşullarında sözü edilen niteliklere sahip, fakat 4.a.1 ve 4.b.1 maddelerinde belirtilen süreleri doldurmayan gerçek ve tüzel kişiler ön üyeliğe kabul edilebilir ve Yönetim Kurulu’nun oy çoğunluğuyla aldığı karar ile ön üye olması gerçekleşir.
Ön üyelikte 4.a.1. ve 4.b.1. maddelerinde belirtilen süreleri dolduran üyeler, üç dernek üyesinin teklifi üzerine Yönetim Kurulu’nun oy çoğunluğuyla alacağı kararla asıl üyeliğe geçirilir.
Ön üyeler, asıl üyelerin Derneğe giriş ve yıllık ödentilerin toplamının yarısı tutarında ön üyelik aidatı öderler, organlara seçme, seçilme hakları dışında asıl üyelerin sahip olduğu tüm haklardan yararlanırlar. KASTDER Derneği’nin ön üye listesinde yer alırlar. Genel Kurul toplantısını misafir olarak dinlerler.
Asıl üyeler Dernek içinde ve ilişkin faaliyetlerde eşit haklara sahiptirler. Asıl üyeler, Kurucu Üyeler ile Dernek kurulduktan sonra üyeliğe başvurup, başvurusu kabul edilenlerden oluşur.
Onur Üyeliği
AJANS mesleğini uygulamayı bırakan üyeler ile Derneğe amaçlarına ulaşmada katkıda bulunan üye olmayan kişiler Genel Kurulu kararı ile Derneğe onur üyesi olarak kabul edilebilir. Onur üyeleri giriş aidatı ve aylık aidat ödemezler.
AJANS mesleğini bırakmış eski Dernek Başkanları’na, Demeğin gelişmesindeki katkı ve başarılarından dolayı, Genel Kurul kararı ile “Onursal Başkan” unvanı verilebilir.

Üyelikten Çıkma, Çıkarılma ve Üyeliğin Sona Ermesi:
Madde-5: Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz; her üye yazılı dilekçe ile istifa hakkına da sahiptir. Dernek üyeleri eşit olarak mevzuatla tanınan tüm haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır. Aşağıdaki şartlara uymayanlar bir daha kayıt olmamak üzere Yönetim Kurulu kararıyla hareketinin ağırlığı ile uyarma cezası ile cezalandırılır veya Dernek üyeliğinden çıkarılırlar. Çıkarma kararına bu sebeplerin haklı sayılamayacağı iddiasıyla itiraz edilemez.
1) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayanlar;
2) Derneği maddi manevi kayba uğratanlar, dernekten yetki almaksızın derneği yükümlülük altına sokanlar;
3) Dernek aleyhine her türlü menfi yayın yapanlar,
4) Meslektaşları hakkında kişilik haklarını ihlal edici mahiyette yazılı ve sözlü beyanda bulunanlar ve iç tüzükteki ilgili maddelerde dernekten çıkarılması uygun görülenler,
5) Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giyenler, temyiz kudretini kaybedenler
6) Tüzük’te belirtilen reklâm ahlak yasaları ve uygulama ilkeleri uyarınca denetim organlarınca verilen kararlara uymayanlar,
7) Her yıl belirlenen üyelik ödentisini ödemesi gereken tarihlerde ödemeyen üyeler Yönetim Kurulu kararı ile Dernek üyeliğinden çıkarılırlar. Tekrar üye olmak için başvururlarsa; borçlarını, ödemeleri gerektiği tarihten itibaren reeskont faizi oranında uygulanacak gecikme zammı ile birlikte ödemedikçe, üyeliğe kabul edilmezler. Elde olmayan nedenlerle (sağlık, kaza gibi) mesleği uygulayamaz duruma gelen üyelerin üyelikleri ve aidatları Yönetim Kurulu kararıyla kaldırılır. Bu durumdaki üye için (7). madde uygulanmaz.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar üye kayıt defterinden silinir ve dernek malları üzerinde
hiçbir hak iddia edemezler

AJANS Değişikliği:
Madde-6: Üyelerin AJANS değişikliği halinde aşağıdaki hükümlere göre hareket edilir.
1) Üyenin veya çalıştığı AJANS’ın aranan nitelikleri veya AJANS mesleğini uygulamayı bırakması hallerinde, üyelik kendiliğinden düşer. Buna ilişkin açıklayıcı hükümler iç tüzükte yer almaktadır. Yukarıdaki durumların gerçekleştiği Yönetim Kurulu’nca saptanır ve ilgiliye duyurulur.
2) Bir üyenin Dernek üyelik koşullarına sahip olmayan bir AJANS’a geçmesi durumunda o üyenin üyeliği bir yıl daha devam eder. Bu süre içinde çalışmaya başladığı AJANS’ın kurumsal niteliklerini dernek amaçlarına ve üyelik koşullarına yükseltmesi için gereken mesleki destek sağlanır. Bu sürenin sonunda söz konusu yükselme gerçekleşmediyse üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararıyla sona erer.
Derneğin Organları:

Madde-7: Derneğin Organları Şunlardır:
1) Genel Kurul
2) Yönetim Kurulu
3) Denetim Kurulu

Genel Kurul Toplantısı:
Madde-8: Dernek Genel Kumlu, asıl üyelerden oluşur. Ön üyeler ve onur üyeleri oy hakkı olmaksızın misafir olarak Genel Kurul’a katılabilirler.

Olağan Toplantıya Çağrı ve Toplantı Yeter Sayısı:
Madde-9: Genel Kurul, her yıl Ocak ayı içinde Yönetim Kurulu’nun tespit ettiği yerde toplanır. Genel Kurul toplantıları için belirlenen yer, Derneğin Genel Merkezinin bulunduğu ilden farklı bir ilde olabilir. Yönetim Kurulu Dernek Tüzüğü’ne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun; tüzük değişikliği ve Dernek feshi hallerinde üçte ikisinin katılımı ile toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Olağanüstü Toplantı:
Madde-10: Genel Kurul, Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Toplantının Yapılış Usulü:
Madde-11: Genel Kurul’a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları yanına imzalarını koyarak toplantı yerine girerler. Derneğe aidat borcu olanlar, Genel Kurul toplantısına katılamazlar. Yetersayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek için bir başkan, iki başkan vekili ve iki sekreter seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanı’na aittir. Toplantı tutanağı sekreterler tarafından düzenlenip Kurul Başkanlık Heyeti’nce imzalanarak toplantı sonunda Yönetim Kurulu’na verilir.

Karar Almak İçin Yetersayı:
Madde-12: Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Tüzük değişikliği ve Derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Tüzük Değişikliği:
Madde-13: Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Borçlanma Usulleri:
Madde-14: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Toplantıda Görüşülecek Konular:
Madde-15 : Genel Kurul toplantısında, sadece gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmek istenen konuların gündeme konulması zorunludur.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:
Madde-16: Genel olarak Dernek organlarını seçer ve Derneğin diğer bir organına verilmemiş işleri görür. Genel Kurul, Derneğin diğer organlarını denetler ve Dernekler Kanunu ile diğer mevzuata ve Dernek Tüzüğü ile alt seviyedeki yönergelere aykırı çalışmalar sebebi ile her zaman görevden alabilir.
Aşağıda yazılı konular da Genel Kurul’ca görüşülüp karara bağlanır:
1) Dernek organlarının asıl üyeler arasından seçimi,
2) Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü,
3) Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu ve Denetim
Kurulu’nun aklanması,
4) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
5) Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların
satılması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
6) Derneğin feshi,
7) Derneğe giriş ödentisi ile yıllık üye ödenti miktarının ve ödeme yönteminin belirlenmesi,
8) Dernek üyeleri için sandık kurulması,
9) Dernek üyeleri için lokal açılması,
10) Yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilikler açılması ve bu hususta Yönetim
Kurulu’na yetki verilmesi,
11) Yönetim Kurulu’nca Dernek çalışmaları ile ilgili hazırlanacak yönetmeliklerin incelenip,
aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
12) Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan Başkan ve üyelerine
verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile Dernek hizmetleri için
görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
13) Derneğin bir vakıf kurması,
14) KASTDER Derneği İktisadi İşletmesinin kurulması,
15) Mevzuatta ve Dernek Tüzüğü’nde, Genel Kurul’ca yapılması belirtilen görevlerin yapılması.

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi:
Madde- 17 : Genel Kurul’u izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ile Derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeler mülki idari amirliğine yazıyla bildirilir. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule tabidir