BU SÖZLEŞME TAVSİYE NİTELİĞİNDE OLUP
ÜYELERİMİZ YADA ÜYEMİZ OLMAYAN AJANSLAR TARAFINDAN
GÜNÜN KOŞULLARINA VE KENDİ ÖZEL ŞARTLARINA GÖRE REVİZE EDİLEBİLİR.

OYUNCU SÖZLEŞMESİ
MADDE 1 – TARAFLAR ve TEBLİGAT ADRESLERİ
1.1. Bu anlaşmanın tarafları, ……………………………………………………………………………. (Sözleşmede “AJANS” olarak geçecektir.) ile CAST OYUNCUSU-MANKEN-MODEL-TİYATROCU …………………………………………………………………………………………… (Sözleşmede “SANATÇI” olarak geçecektir.) olup, taraflar bu sözleşmede yazılı bütün hükümleri serbest iradeleri ile kabul etmişler ve bu hükümler uyarınca karşılıklı olarak sorumluluk almış ve hak sahibi olmuşlardır.
1.2. AJANS’ın adresi, ……………………………………………………………………………………….., SANATÇI’nın adresi …………………………………………………………………………………………… Adres değişikliklerinin yazılı olarak bildirilmemesi durumunda, sözleşmedeki adrese yapılan her türlü bildirim (tebligat) doğru kabul edilir.

MADDE 2 – TANIMLAR
2.1. SANATÇI, her türlü defile, ekspozisyon, show, fuar, sergi, festival, şenlik, yarışma ve buna benzer organizasyonlarda mankenlik yapan, fotomodel olarak, gazete, dergi, kitap, broşür, etiket, pankart, poster, kartpostal, afiş, kutlama kartı, billboard, ambalaj, takvim ve buna benzer her türlü basın ve yayın organlarında fotoğrafı ve görüntüsü kullanılan, oyuncu olarak televizyon ve sinema filmlerinde veya reklam filmlerinde yada tanıtım filmlerinde rol alan, sinema, tiyatro sahnelerinde, televizyonda, her türlü araçla yapılan reklamlarda veya benzeri yerlerde rol alan, gazinolarda, müzikhollerde, televizyon, tiyatro veya sinemada ve diğer açık ve kapalı eğlence yerleri ve buna benzer mekanlarda müştereken veya münferiden şarkı söyleyen, dans ederek görev alan, televizyon programlarında, gazino ve benzeri yerlerde haberleri sunan, konuşma yapan veya programları takdim eden, hostes, asistan veya diğer değişik isimlerde görev alan kişilerdir.
2.2. AJANS, yukarıda sayılan ve tanımlanan işleri yapan kuruluşlar ve kişiler ile, SANATÇI arasında sözleşme yapılmasına veya yapılmış sözleşmelerin icrasına aracılık yapan, veyahut bu işleri doğrudan doğruya düzenleyen ve gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişidir.
2.3. İŞVEREN yukarıda sayılan ve tanımlanan işler için SANATÇI ile ücret karşılığında belirli bir işin yapılmasını gerçekleştirmek için, gerek AJANS aracılığı ile gerekse doğrudan doğruya SANATÇI’nın kendisi ile sözleşme yapmak isteyen özel veya tüzel kişilerdir.
2.4. SANATÇI SERVİS ÜCRETİ (SSÜ): İşbu sözleşmedeki yükümlülükleri, maddi ve manevi katkıları ve diğer tüm hizmetleri nedeniyle SANATÇI’nın net ücretinden %25 oranında AJANS tarafından kesilen ücrettir. Bundan böyle Sanatçı Servis Ücreti “SSÜ” olarak anılacaktır.
2.5. AJANS SERVİS ÜCRETİ (ASÜ): AJANS’ın İşbu sözleşmedeki hizmetleri nedeniyle FİRMA’dan tahsil ettiği ücrettir. Bundan böyle Ajans Servis Ücreti “ASÜ” olarak anılacaktır. Bu ücret SANATÇI’dan kesilen SSÜ’nin dışındadır.

MADDE 3 – AJANSIN HAK VE SORUMLULUKLARI
3.1. AJANS’ın asıl yükümlülüğü, yukarıda tanımlanan işlerin yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirmesi için FİRMA ile SANATÇI arasında sözleşme akdedilmesine aracılık etmektir. AJANS, yukarıda belirtilen işlerle ilgili SANATÇI adına fiyat belirleme, pazarlık etme konularında tam ve tek yetkilidir.
3.2. AJANS yukarıda tanımlanan iş kollarında SANATÇI’nın başarılı ve verimli olmasını sağlayacak ve kendisine iş imkânları yaratacak; tanıtım kataloğu, afiş, broşür, CD-rom, internet sayfası, set kart ve kast kartları gibi faaliyetlerin bir veya birden fazlasını SANATÇI için organize eder. Ayrıca SANATÇI’nın belirtilen tanıtım malzemeleri için gerekli olacak fotoğraf çekimlerini organize eder. SANATÇI’nın tanıtılması amacıyla yapılacak olan bu faaliyetler ile ilgili önceden belirlenen ve sanatçıya bildirilen masraflardan kendisine düşen pay SANATÇI tarafından ödenecektir.
3.3. AJANS, SANATÇI’ya iş imkânları yaratacak tanıtım malzemelerinin bir veya birden fazlasının İŞVEREN’lere dağıtımından sorumludur.
3.4. Bu tanıtım sonucunda SANATÇI’yı belli bir iş için seçecek ve ona iş teklif edecek olan sadece İŞVEREN’dir. AJANS, SANATÇI’nın İŞVEREN’lere yönlendirilmesini, müşteri portföyüne ve gelen iş tekliflerine göre yapar ve SANATÇI’nın İŞVEREN’ler nezdinde tanıtımını sağlar. Bu tanıtım sonucunda işi alacak olan kişi, performansı ve görüşmeye gittiği hal ve tavırlarıyla, SANATÇI’nın kendisidir. Bu nedenle SANATÇI hiçbir zaman, AJANS tarafından kendisine iş imkânlarının sağlanmasının garanti edilmesini isteyemez ve bu beklentide bulunamaz. Sözleşme dönemi içinde SANATÇI’ya herhangi bir işin sağlanamaması durumunda AJANS sorumlu olmadığı gibi, bu neden sözleşmeyi fesih gerekçesi olamaz.
3.5. AJANS, İŞVEREN’ler tarafından yapılan bu iş tekliflerini değerlendirerek, SANATÇI için bir teklif gelir ise SANATÇI’yı bu konularda haberdar etmekle ve doğru yönlendirmekle yükümlüdür.
3.6. AJANS, SANATÇI’nın sözleşme kapsamındaki işleriyle ilgili sorunlarını ve dileklerini her zaman paylaşacak ve kendisine yardım etmeye çalışacaktır.
3.7. AJANS, SANATÇI’nın katılmak isteyeceği meslek grubunu ilgilendiren yarışmalar için gerekli eğitimi verir.
3.8. AJANS, SANATÇI’yı şahsi kariyeri için doğru ve faydalı projelere yönlendirir, SANATÇI’nın maddi ve manevi haklarını müşteri İŞVEREN’lere karşı korur.
3.9. AJANS, SANATÇI’nın başarılı ve verimli olmasını sağlamak ve kendisine iş imkânları yaratmak için organize ettiği fotoğraf çekimleri sonucunda SANATÇI’yı başarısız bulur ise, başarılı sonuca ulaşana kadar bu çalışmaların yenilenmesini talep edebilir.
3.10. AJANS gerekli görürse, uygun bulduğu yer ve zamanda AJANS’ı tanıtmak maksadıyla gösteriler Showlar organizasyonlar düzenleyebilir. Bu gösterilere SANATÇI’nın katılması zorunlu olup, iyi niyete dayanmayan gerekçeler sebebi ile SANATÇI tanıtım gösterisine katılmazsa, sözleşme AJANS tarafından feshedilebilir. AJANS tarafından Ajansı tanıtım amacıyla aracısız gerçekleştirilen, show, fuar, sergi, reklam filmleri v.b. çalışmalarda oluşturulan malzemeleri, AJANS kendi reklamı amacıyla kullanabilir. AJANS’ın aracısız olarak düzenlenmiş olduğu tanıtım maksatlı çalışmalardaki giderler, bu sözleşmedeki hükümler saklı kalmak koşulu ile AJANS tarafından karşılanır.
3.11. AJANS kendi reklamı amacıyla SANATÇI’lara ilişkin her türlü fotoğraf ve benzeri eserleri, SANATÇI’ya herhangi bir ödeme yapmaksızın süresiz olarak kullanma hakkına sahiptir.

MADDE 4 – SANATÇININ HAK VE SORUMLULUKLARI
4.1. SANATÇI bu sözleşmeye konu olabilecek işlerden yapmak istemediklerini özel koşullar Maddesinde belirtebilir.
4.2. SANATÇI, AJANS’ın bu sözleşmeye uygun olarak sağladığı iş ve iş görüşmelerini kabul edip etmeme hususunda özgürdür, kendi arzusuyla reddedebilir.
4.3. SANATÇI Kast Direktörlerinin, reklam ajansı yada prodüksiyon firmalarının ve diğer İŞVEREN’lerin kendisi ile direk irtibata geçtiği durumlarda, derhal AJANSI bilgilendirmek durumundadır. SANATÇI bu sözleşme süresince kesinlikle bağımsız bir anlaşma yapmayı kabul edemez.
4.4. SANATÇI, Mücbir sebepler dışında, belirlenen gün ve saatte kabul ettiği işe gitmediği veya geciktiği veyahut işi aksattığı durumlarda üçüncü kişinin uğradığı her türlü zararı karşılayacağı gibi işveren üçüncü kişilerin AJANS’tan talep edebileceği tazminat bedelleri ile 7.3. maddesindeki cezai şartı ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
4.5. SANATÇI yarışma ve benzeri organizasyonlar için önceden AJANS’ının yazılı onayını alacaktır.
4.6. SANATÇI, AJANS ile aynı iş kolunda hizmette bulunan mankenlik, foto modellik, kast ve prodüksiyon ajanslarının veya buna benzer firmaların katalog, tanıtım broşürü, afiş, CD-rom, internet sayfası, set kart ve kast kartları vs. yer alamaz.
4.7. SANATÇI, AJANS’ın açık ve yazılı onayı olmadan doğrudan doğruya her hangi bir Basın ve Medya kuruluşu, TV kanalı, Moda dergisi, Aylık veya haftalık aktüalite dergiler v.b İŞVEREN ile ticari veya ticari olmayan röportaj ve fotoğraf çekimleri yapamaz.
4.8. SANATÇI, AJANS’ın itibarını ve onurunu kıracak, iş alma şansını azaltacak, sadakat borcuna, toplumun değer yargılarına ve ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunamaz. AJANS ile ilgili gerçeğe aykırı bilgi veremez. Ajansın sırlarını ifşa edemez.
4.9. SANATÇI bu sözleşme ile AJANS’ın kendisini tüm dünya üzerinde temsil edeceğini kabul ve beyan eder.
4.10. SANATÇI Bu sözleşmenin 9.2. özel koşullar maddesinde, daha önce çalıştığı projeleri kesin ve eksiksiz olarak belirtmek zorundadır. Benzeri bir marka ya da ürünün projesinde çalışmış olup bunu bildirmemesi nedeniyle, yapım firması, reklam veren vb 3. Kişilere verebileceği ziyandan SANATÇI şahsen sorumlu olacağı gibi AJANS’ın sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı ve 7.3. maddede belirtilen cezai şartı talep hakkı saklıdır.

MADDE 5. AJANS SANATÇI VE İŞVEREN ARASINDAKİ ÇALIŞMA SİSTEMİ İLE İLGİLİ SORUMLULUKLAR VE ETİK KURALLAR
5.1. SANATÇI, AJANS’ın kendisi için uygun gördüğü tüm projelerin seçmelerine katılabilmek için azami gayret göstermelidir.
5.2. SANATÇI, AJANS’ın kendisine sunduğu işi kabul etmediğini AJANS’a bildirmek zorundadır aksi halde işi kabul etmiş sayılır. Bu yükümlülüğünü yerine getirmemesinden dolayı doğacak her türlü zarar ve ziyan, SSÜ’de dâhil olmak üzere SANATÇI tarafından AJANS’a ödenecektir.
5.3. AJANS sözleşmelerin hazırlanmasını müteakip İŞVEREN’den gelecek çalışma programını Sanatçıya sözlü veya yazılı, sms ya da eposta ile bildirerek hazır bulunmasını isteyecektir.
5.4. SANATÇI görüşmede onaylanan görüntüsü ve sesini mutlak surette koruyacaktır. SANATÇI işi kabul ettikten sonra, çok geç yatmamalı, alkollü içecekler kullanmamalı, tehlikeli sporlarla uğraşmamalıdır. SANATÇI işe gitmeden önce, tüm olarak beden temizliğine dikkat etmekle, işin gerektirdiği makyaj ve saça hazırlıklı olmakla, elbiselerinin temizlik ve ütüsüne gerekli titizliği ve özeni göstermekle yükümlüdür. SANATÇI iş bitiminde; Çalışma alanı ve stüdyolardaki soyunma odasının veya çekim yerinin düzenini korumak, soyunma odasındaki standı ve/veya çekim yerindeki bölümünü kendisine teslim edildiği gibi temiz ve düzenli bir biçimde bırakmak yükümlülüğündedir. SANATÇI soyunma odasında, stüdyoda ve çalışma alanlarında sigara içmemek, özellikle işveren üçüncü kişinin giysileri üzerinde iken herhangi bir şey yememek, içmemek ve sigara kullanmamak, bedeni rahatsızlıklar halinde dikkatli olmak zorundadır. SANATÇI; İş yolculuklarında, toplantılarında, yemeklerinde ve davetlerinde, mesleğine yakışır bir tavırda davranmak, giyimine, saçına ve makyajına özen gösterip, hal ve hareketlerine dikkat etmek zorundadır.
5.4. SANATÇI, üçüncü kişilerin özel bir isteği yoksa çalışma başlamadan en az yarım saat önce tespit edilen mekânda ve tespit edilen kıyafetlerle hazır bir biçimde işyerine gelmekle yükümlüdür. SANATÇI çekimlerde; meydana gelebilecek teknik arızalarda, işveren üçüncü kişi veya temsilcisi işe son vermediği sürece, önceden bildirilen bitiş saatine kadar stüdyoda kalmak zorundadır. SANATÇI çekim esnasında oluşabilecek değişiklik, aksaklık ya da sorunlar nedeniyle İŞVEREN yetkilileri ile hiçbir şekilde diyaloga girmeyecek her türlü konuyu derhal AJANS’ına bildirecektir.
5.5. SANATÇI, AJANS ve İŞVEREN’in itibarını zedeleyecek hareketlerden kaçınacağını, işini etik kurallar çerçevesinde yürütmeyi AJANS’ın kendisi adına yapacağı tüm anlaşmalarda AJANS ile eşit sorumluluklara sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder.
5.6. SANATÇI, AJANS tarafından yollanıldığı yapım ve reklâm şirketlerinde bir tanıdığı olsa bile, telefon numarası istenildiği takdirde mutlaka AJANS’ın telefonunu vermek zorundadır. Özel telefonlarını veremez. Kendilerini AJANS kanalı ile aramaları gerektiğini hatırlatır.
5.7. SANATÇI, İş bitiminin ertesi günü AJANS’ı arayarak, çekimin nasıl geçtiğini, ne kadar sürdüğünü, varsa iş ile ilgili ekstra çalışmaları AJANS’a bildirir. Gelişmelerle ilgili kararı ve uygulamayı AJANS’ın zamanında yapabilmesi için bunun gerekli olduğunu unutmamalıdır.
5.8. Seyahatleriniz, tatilleriniz, saç değişiklikleriniz ve uzun sürecek rahatsızlıklarınızda AJANS’ı arayarak durumunuzu belirtmeniz iş akışı adına çok önemlidir.
5.9. AJANS veya İŞVEREN üçüncü kişiler, yapılan çalışmalar süresince SANATÇI’nın kendisine ait maddi varlıklarının kaybından sorumlu değildir. İşin yapılması sırasında, SANATÇI’nın hastalanması, yaralanması veya ölümü halinde AJANS herhangi bir biçimde sorumlu tutulamaz. Sigortalama hususunda İŞVEREN firma sorumludur. Bu sözleşme uyarınca üçüncü kişiler tarafından yapılan çalışmalarda AJANS hiçbir masraf üstlenmez.

MADDE 6 – MALİ HÜKÜMLER
6.1. SANATÇI tarafından yapılan işlerin tüm telif hakları AJANS tarafından takip edilir ve faturalandırılır.
6.2. SANATÇI, AJANS adına kendisine ödeme yapılmasını kabul edemez ve işverenden bunu isteyemez. İŞVEREN’den SANATÇI adına her türlü tahsilât AJANS tarafından yapılacaktır.
6.3. SANATÇI, AJANS’ın yazılı onayı ile dışarıdan bir çalışma yaparsa ücreti AJANS aracılığı ile tahsil edilecektir. Tespit edilen ücret AJANS’ın SANATÇI için belirlediği tarifeden düşük olamaz. Ajans bu ücretten SSÜ alacaktır.
6.4. SANATÇI serbest meslek erbabı konumunda bulunduğundan, her türlü vergi ve gerekse sosyal sigorta mükellefiyeti ve buna benzer sosyal güvenlikle ilgili her türlü yasal sorumlulukların yerine getirilmemesinden kendisi sorumludur. SANATÇI bu konularda çıkan ihtilaflardan dolayı uğradığı her türlü maddi ve manevi zararlar ile cezai mesuliyetler için ajansa gayri kabili rücu etmemeyi şimdiden kabul ve taahhüt eder. SANATÇI, projelerin devamı halinde “serbest meslek makbuzu” çıkartmak zorundadır. AJANS, SANATÇI’yı isterse bu konuda yönlendirip ücret karşılığı servis verecek kişiyi bulabilir.
6.5. AJANS gerçek ve tüzel yabancı kuruluşlar ile SANATÇI arasında aracılık ederek, Bu sözleşmede sözü edilen çalışmaların meydana getirilmesi ile SANATÇI’ya sağladığı maddi ve manevi kazançlar karşılığında, SANATÇI’nın bu anlaşmaya bağlı profesyonel kazançlarının üzerinden %20 SSÜ “sanatçı servis ücreti” alır. AJANS, İşveren üçüncü kişiler ile SANATÇI’nın yapmış olduğu iş sonuçlanınca, hak edilmiş olunan ücretin kırk beş gün içinde ödenmesi için, gerekli girişimlerde bulunur. Üçüncü kişiler tarafından ödemenin geciktirilmesi veya yapılmaması durumunda AJANS oyuncu ile birlikte karar vererek hukuki girişimlerde bulunur.
6.6. AJANS, İŞVEREN’den SANATÇI’nın (ASÜ ve SSÜ da dâhil olmak üzere) yaptığı işin parasının tamamını tahsil ettikten sonra, SANATÇI’ya sanatçı servis ücretini kestikten sonra ücretinin tamamını ödemekle yükümlüdür.

MADDE 7 – CEZAİ ŞART
7.1. Üçüncü kişilerle yapılan çalışmalar sırasında, doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan, ya da üçüncü kişilerle yapılan sözleşmelerden doğan cezai şartlardan SANATÇI kişisel olarak sorumludur.
7.2. SANATÇI sözleşme süresi içinde, sözleşme konusu işleri, AJANS’ın aracılığı, onayı ya da özel durumlarda yazılı izni olmadan yapamaz SANATÇI kendi kişisel çabası, ya da yabancı AJANS aracılığı ile AJANS’a bildirmeden iş yaparsa bu kaçak iş olarak değerlendirilir ve AJANS’a “ceza” olarak ajansındaki fiyat tarifesindeki ücret alt limit olarak kalmak koşuluyla o işe özgü alacağı toplam ücretin %50’si ile 7.3. maddesindeki cezai şartı, yedi gün içinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
7.3. SANATÇI, AJANS’ın onurunu sarsacak, söz getirecek tavır ile davranışlarda bulunduğu veya gerçeğe aykırı yanıltıcı bilgiler verdiği, kaçak iş yaptığı, kabul ettiği işe gitmediği, sözleşme hükümlerine aykırı davrandığı takdirde 20.000.- U.S.D. (Yirmi Bin Amerikan Doları) tutarındaki cezai şartı, AJANS’ın istemesinden itibaren yedi gün içinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu durumda AJANS hiçbir ihbara gerek kalmaksızın iş bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

MADDE 8 – SÖZLEŞME SÜRESİ
8.1. Bu sözleşme taraflar arasında imzalandığı anda yürürlüğe girip, belirtilen hususların saklı kalması ve özel bir hüküm olmaması koşulu ile 3 Yıl geçerli olacaktır. Sözleşmenin bitim tarihinden en az bir ay öncesine kadar, taraflar aralarındaki sözleşmeyi yazılı olarak feshettikleri hususunda karşılıklı bir anlaşmaya varmadıkları takdirde, sözleşme üç yıl uzatılmış sayılır. Bu sözleşmeyi imzalayan SANATÇI sözleşme süresi içerisinde başka bir ajansa kayıt olamaz.
8.2. SANATÇI isterse, hiç bir gerekçe göstermeden 7.3. maddesindeki belirtilen cezai şart tutarının tamamını nakden ve peşin ödemek suretiyle sözleşmesini fesih ederek AJANS’tan ayrılabilir.
8.3. AJANS ticari unvan değiştirebilir, ortak değiştirebilir, ya da şirketin nevi değişebilir; bu durumlarda tarafların birbirlerine karşı olan hak ve mükellefiyetleri aynen devam eder.
8.4. AJANS’ın özel tanıtım kataloğunda ve cd sinde veya web Sayfasında yer alan SANATÇI’nın sözleşmesinin süresi, bahsedilen tanıtım mecrasının süresi içerisinde dolarsa SANATÇI sözleşmeyi fesih edemez ve sözleşme aynı şartlarla tanıtım mecrasının süresi kadar uzamış sayılır. Bu tanıtım mecralarının geçerlilik süresi 1 yıldır.
8.5. SANATÇI’nın sözleşme süresi, devam eden bir proje esnasında sona eriyorsa, sözleşme süresi devam eden proje süresinin sonuna kadar uzar.

MADDE 9 – GENEL KONULAR ve ÖZEL KOŞULLAR
9.1. Bu sözleşme imzalandığı anda, SANATÇI ergin (reşit) veya sezgin (gayri mümeyyiz) değilse, anne ve/veya baba (veli) veya koruman (vasi), küçük adına sözleşmeyi imzalayarak sözleşmenin yerine getirilmesinden aslen sorumlu olur.
9.2. Özel Koşullar ……………………………………………………………………………………………
9.3. Bu sözleşmeden kaynaklanan anlaşmazlıklar öncelikle taraflar arasında uzlaşma yolu ile çözülmeye çalışılacak, aksi halde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
9.4. 9 Başlık 54 maddeden oluşan bu sözleşme ……….. / ……… / ………………. Tarihinde düzenlenmiş olup, taraflarca okunarak imzalanmıştır. Ajansımız KASTDER üyesidir.


SANATÇI ADI SOYADI İMZASI                                                                                    AJANS YETKİLİSİ ADI SOYADI İMZASI